A CASA

Fiscaal en juridisch advies

PERIODIEKE BELASTINGEN

Als huisbezitter in Spanje krijgt u met een aantal belastingen te maken. Wij zullen deze belastingen één voor één met u doornemen:

Onroerend goed belasting
De Impuesto sobre Bienes Inmuebles (door bijna iedereen IBI genoemd) wordt door de gemeente waar u woont geheven. In de Comunidad Valenciana wordt de belasting geïnd door de SUMA kantoren die in iedere gemeente gevestigd zijn. Het makkelijkste is, als u de betalingen van deze belastingen laat verlopen via een z.g. domiciliación (automatische incasso). U hoeft dan alleen maar te zorgen voor voldoende saldo op uw rekening. Heeft u een nieuw huis gekocht en nog steeds geen aanslag van de IBI ontvangen? Check dan regelmatig bij het plaatselijk SUMA kantoor of er reeds aanslagen zijn opgelegd. Neem paspoort en escritura mee! Niet zelden worden de aanslagen niet door de post bezorgd en blijven vervolgens bij het SUMA kantoor liggen. De boeterente blijft evenwel gewoon doorlopen.

Inkomstenbelasting niet-residenten
Niet-residenten betalen inkomstenbelasting (IRPF) op basis van een soort huurwaardeforfait. Deze belasting wordt door ons kantoor voor u verzorgd en de aangifte moet worden gedaan voor 31 december van het jaar volgend op het jaar waarover belasting verschuldigd was. Patrimonio (vermogensbelasting) bent u pas verschuldigd zodra uw totale vermogen de € 700.000 overschrijdt.

Inkomstenbelasting residenten
Residenten dienen hun belastingaangifte IRPF en - indien van toepassing - Patrimonio te doen voor 1 juli van het lopende kalenderjaar over het afgelopen jaar. Ons kantoor kan deze aangifte voor u verzorgen.

Verhuurbelasting
Niet-residenten die hun woning verhuren zijn per 1 januari 2012 extra belasting verschuldigd over de periode waarin de woning is verhuurd. De aangifte dient te worden gedaan na afloop van het kwartaal waarin de woning is verhuurd.Ook deze aangifte kan ons kantoor voor u verzorgen.

Incidentele belastingen

Naast bovengenoemde belastingen kunt u te maken krijgen met incidentele belastingen. Het bekendste voorbeeld daarvan is de belasting op de winst bij verkoop van onroerend goed. In tegenstelling tot Nederland is in Spanje de winst bij verkoop van onroerend goed belast. De regelingen voor deze belasting, die onder de inkomstenbelasting valt, zijn behoorlijk ingewikkeld. Ten alle tijde wordt bij verkoop van onroerend goed van een niet-resident 3% van de officiële prijs ingehouden en afgedragen aan de Spaanse belastingdienst. Het is daarna mogelijk dat u nog moet bijbetalen of dat u (een deel van) de ingehouden 3% terugkrijgt. Als u met deze belasting te maken krijgt, neem dan contact op met ons! Verder kunt u bij aan- of verkoop te maken krijgen met de z.g. Plusvalía, een gemeentelijke belasting over de waardestijging van stedelijke terreinen. Ook deze belasting kunt u beter aan een expert overlaten.

Overige gemeentelijke belastingen
Gemeenten heffen ook wegenbelasting (IVTM), uitritbelasting, en huisvuilbelasting.Deze jaarlijkse belastingen worden ook vaak door de SUMA geïnd.

 

 

 

 

Welcome

Recent Photos