A CASA

Fiscaal en juridisch advies

SUCCESSIERECHTEN

Iedereen die erft, krijgt te maken met successierechten. Dit is de belasting die geheven wordt over de erfenis. In Spanje worden successierechten “Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones” genoemd. Het tarief van het successierecht wordt per schijf vastgesteld. Hoe meer u erft, hoe meer successierechten er worden geheven. En hoe verder verwijderd de bloedverwantschap, hoe hoger de successierechten.

Met ingang van 2007 is het successierecht ingrijpend veranderd.

De aangifte voor het successierecht moet binnen drie maanden na overlijden van de erflater worden gedaan. Daarna volgt een boete. Het principe van de aangifte is dat men precies opgeeft wat de bezittingen en schulden waren op het moment van overlijden. Het kan zijn dat hiervoor saldi-verklaringen van de bank vereist zijn, maar ook taxatierapporten van onroerende goederen.

Schulden die op het moment van overlijden reeds bestonden, zoals hypotheken, worden in mindering gebracht op de basis voor de successierechten. Ook over legaten dienen de legatarissen successierechten te betalen.

Indien u te maken krijgt met Spaanse nalatenschappen en successierechten, maken wij u attent op het volgende:

  • De overgebleven partner wordt niet na overlijden van zijn of haar partner automatisch in zijn eentje eigenaar van dat deel van het huis dat op naam staat van de overledene. Daarvoor moet de langstlevende partner eerst naar de notaris om de erfenis te laten afwikkelen. Pas nadat het onroerend goed op naam van de langstlevende is gezet en nadat de successierechten zijn voldaan, kan de overgebleven partner de woning verkopen.
  • Ook in het geval de overgebleven partner de woning niet wenst te verkopen, dient de erfenis eerst door de notaris te worden afgewikkeld teneinde boetes op successierechten te voorkomen.
  • Residenten betalen aanzienlijk minder of geen successierechten indien de woning de bestemming heeft van hoofdverblijf. Niet-residenten en residenten betalen over het secundaire verblijf meer successierechten.
  • Er bestaat op het gebied van successierechten geen verdrag tussen Nederland en Spanje ter voorkoming van het betalen van dubbele belasting. Indien u dus in Spanje successierechten heeft moeten afdragen, zult u dat in Nederland in ieder geval aangifte moeten doen (als u Nederlands ingezeten bent). In de praktijk echter, zal de Nederlandse Belastingdienst vrijstelling of vermindering van successierechten verlenen indien u aantoont dat u in Spanje reeds successierechten hebt betaald.
  • Indien u geen melding maakt van het overlijden van uw partner, blijft deze ook belastingplichtig voor IRPF in Spanje.

 

 

 

Welcome

Recent Photos